Chodník Lučatín, III. úsek

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV
9. januára 2019
Dažďová a splašková kanalizácia, IBV Nemce
10. januára 2017

Chodník Lučatín, III. úsek