Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV
13. mája 2014

Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra

brezno kasarne 2019 55

Komunikácie a chodníky, vodovod, dažďová a splašková kanalizácia, verejné osvetlenie, rozvody NN, povrchové odvodnenie.