Rekonštrukcia spevnených plôch, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Schodisko, Fončorda, Banská Bystrica
16. februára 2018
Prestavba mosta na priepust, Slovenská Lupča
16. februára 2018

Rekonštrukcia spevnených plôch, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica