Rekonštrukcia spevnených plôch, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Prestavba mosta na priepust, Slovenská Lupča
16. februára 2018
Schodisko, Fončorda, Banská Bystrica
16. februára 2018

Rekonštrukcia spevnených plôch, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica