Schodisko, Fončorda, Banská Bystrica

Rekonštrukcia spevnených plôch, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
16. februára 2018
Spevnené plochy, Opel, Banská Bystrica
16. februára 2018

Schodisko, Fončorda, Banská Bystrica